Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ATBeasts

1. Lidmaatschap ATBeasts

Op het lidmaatschap van de ATBeasts zijn de bepalingen zoals opgenomen in haar statuten en huishoudelijk reglement van toepassing. In deze documenten is geregeld op welke wijze de ATBeasts  wordt bestuurd en beslissingen neemt. 2. Verenigingslidmaatschap

Looptijd
Het lidmaatschap van de ATBeasts kent een looptijd per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Lidmaatschapskosten

Deze bedragen € 45,- per jaar inclusief NTFU lidmaatschap.

Opzeggen
Het verenigingslidmaatschap eindigt als je het lidmaatschap van jouw vereniging opzegt.

Het verenigingslidmaatschap dient voor december te worden opgezegd en eindigt met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Betaalwijze

Middels een automatische incasso om daarna de contributie tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Opzeggen

Het Lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Wanneer je het Lidmaatschap wilt opzeggen kun je een mail ovv ‘opzeggen’ en je lidnummer sturen naar bestuur@atbeasts.nl  De opzegging moet voor 1 december bij ons binnen zijn. Je blijft lid tot het einde van het kalenderjaar. Er wordt geen contributie terugbetaald.

2.    Opschortingsrecht

ATBeasts kan de rechten verbonden aan het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk opschorten wanneer:

  • je in gebreke bent met de tijdige betaling van het de contributie of andere door jou aan de ATBeasts verschuldigde bedragen;
  • je op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de diensten van de ATBeasts;
  • je de aan het lidmaatschap verbonden en op het gebruik van deze website toepasselijke voorwaarden niet correct naleeft.

3. Aansprakelijkheid

ATBeasts is niet verantwoordelijk voor de diensten en activiteiten die derden aanbieden op NTFU.nl en/of Fietssport.nl of door derden gepubliceerde routes en beschikbaar gestelde bestanden. De toertochten en wielerevenementen die worden vermeld op onze websites worden niet door de NTFU georganiseerd tenzij dat expliciet wordt vermeld. ATBeasts is nooit aansprakelijk voor schade die je oploopt door de inschrijving of deelname aan een toertocht of wielerevenement. De organisatie van de toertocht of het evenement bepaalt de voorwaarden die op de inschrijving en deelname van toepassing zijn. Deze worden ten tijde van de inschrijving aan jou kenbaar gemaakt en door in te schrijven ga je daarmee akkoord. Mocht, om wat voor reden dan ook, een toertocht of evenement waarvoor je je hebt ingeschreven niet doorgaan, dan is de ATBeasts niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van het inschrijfgeld.

ATBeasts is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet correct functioneren van haar websites. Als de functionaliteit van de website uitvalt of hapert doen wij er alles aan dit zo snel mogelijk te verhelpen.

4. Privacy

ATBeasts gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy beleid.  Door het afsluiten van een lidmaatschap op onze website ga je met de inhoud van het privacy beleid akkoord.